مزایای یادگیری الکترونیک

5 پشتوانه علمی سیام

پشتوانه علمی سیام

  • الگوبرداری از سامانه های برتر آموزش مجازی در سطح جهانی و ملی
  • ارتباط با مجموعه های  باسابقه و خلاق متخصصین در زمینه های تولید محتوا، طراحی سامانه مدیریت یادگیری و پشتیبانی
  • منطبق با استاندارد سند الزامات و چارچوب های تولید محتوای الكترونیكی (سازمان فناوری اطلاعات ارتباطات – 1392)
  • منطبق با آخرین راهبردهای آموزش الكترونیكی (الگوهای طراحی آموزشی مریل و رایگلوث، Assure، ADDIE)
  • استفاده از رویكرد سازنده گرایی آموزشی و یادگیرنده محوری
  • تهیه محتوای الكترونیكی براساس اصول چند رسانه ای مایر (Mayer)
  • ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی براساس مدل ارزشیابی كرك پاتریك
  • همسو با نظریه های روانشناسی تربیتی (نظریه یادگیری، نظریه یادگیری اجتماعی و نظریه انگیزش)
  • تحت نظارت متخصصین تكنولوژی آموزشی، نرم افزار و كارشناسان موضوعی