مزایای یادگیری الکترونیک

3 مزایای آموزش مجازی نسبت به سنتی

10 مزیت اصلی آموزش مجازی نسبت به آموزش سنتی بر اساس تحقیقات و تجارب سازمانی در دنیا به شرح ذیل می باشد:

در آموزش الكترونیكی، ایجاد و تكرار دوره های درسی بسیار آسان تر و كم هزینه تر از آموزش سنتی است

  1. اثر بخشی آموزشی در آموزش الكترونیكی بیشتر است و كاربران یادگیری موثرتری را تجربه می كنند
  2. آموزش الكترونیكی از لحاظ زمانی، مكانی و دسترسی كاربران دارای انعطاف بسیار بیشتری است
  3. دسترسی آنی و مكرر به حجم بالای اطلاعات در آموزش الكترونیك بسیار امكان پذیرتر است
  4. برنامه ریزی و برگزاری فعالیت های آموزشی در آموزش الكترونیك شخصی تر، دقیق تر، آسان تر و انعطاف پذیرتر است
  5. آموزش الكترونیكی امكان ارزیابی بازدهی و گزارش دهی سریع تر، كامل تر و متنوع تری را فراهم می كند
  6. هزینه های  آموزش الكترونیك بسیار كم تر هستند
  7. عدالت آموزشی و فرصت های برابر رشد در آموزش الكترونیك بسیار بیشتر میسر می شود
  8. ارتباطات بین فردی و بین گروهی در آموزش الكترونیك وسیع تر، هدفمندتر و شفاف تر هستند