مزایای یادگیری الکترونیک

2 رفع مشکلات متداول دانش‌آموزان

مزایای اموززش الکترونیکی

سامانه یادگیری و آموزش سیام، با رفع مشكلات متداول دانش‌آموزان عزیز در زمینه آموزش و آزمون در راستای بهبود شرایط مطالعه، اثربخشی آموزشی و افزایش سطح بهره وری گام بر می دارد. 

 • جابجایی دانش‌آموز و انفصال آن ها از محیط مطالعه جهت آموزش و یا آزمون
 • محدودیت زمانی و مكانی برگزاری آزمون و دوره ها
 • محتوای آموزشی عموماً قدیمی و به روز نشده
 • یكسان نبودن فرآیند آموزش برای دانش‌آموزان شهرستانی
 • كمبود منابع مالی، زمان، تخصص و تسهیلات
 • یكنواختی و عدم تنوع در اجرای آموزش
 • كمبود ابزار و رسانه های آموزشی
 • استاندارد نبودن دوره های آموزشی
 • عدم وجود یادگیری های تعاملی، مشاركتی و تلفیقی
 • عدم دسترسی به آموزش های سیار مانند Mobile Learning
 • عدم اجرایی شدن امكان فشرده سازی یادگیری
 • عدم امكان نظارت و ارزیابی مناسب