مزایای یادگیری الکترونیک

1 جدیدترین متدولوژی آموزش مجازی

اشنایی با سامانه یادگیری الکترونیکی

به گواهی تحقیقات و تجارب متخصصان برجسته عرصه مدیریت، سازمان های یادگیرنده و یاددهنده امروزه بیشترین بهره وری و تاثیرگذاری را در صنعت خود به دست آورده اند. آموزش های شغلی و ایجاد فرصت های یادگیری حرفه ای، به محور اصلی تصمیمات استراتژیك سازمان ها در مورد منابع و ظرفیت هایشان تبدیل شده است. 

در این میان آموزش مجازی، پیشرفته ترین زیرساخت برای نهادینه كردن فعالیت های هدفمند و سیستماتیك آموزشی را فراهم آورده است. این نوع آموزش كه به عنوان یك سرمایه گذاری تضمینی شناخته می شود، عبارت از ارائه دوره های آموزشی و فرآیندهای مربوطه بر بستر ارتباطات الكترونیكی با هدف ارتقای دانش و مهارت های منابع انسانی با به كارگیری برنامه ای به روز و مقرون به صرفه می باشد.

سامانه یادگیری و آزمون سیام، شامل محتوای تعاملی شبیه سازی شده است كه مطابق با آخرین متدولوژی های آموزش مجازی توسط متخصصان امر ایجاد شده است. در این سامانه هوشمند آموزشی، علاوه بر وجود سامانه ای شخصی سازی شده كه كاربر تمام نیازمندی های آموزشی خود را در آن برآورده می سازد، همه ویژگی های یك كلاس درسی نیز به صورت مجازی شبیه سازی شده و در اختیار اساتید و فراگیران قرار می گیرد.